Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor online bestellingen op www.leidraadyachtman.be
We willen u hierna graag informeren over onze algemene voorwaarden die regelen hoe we uw aankopen verwerken en afhandelen.

 1. AFSLUITEN VAN HET CONTRACT EN LEVERING VAN ARTIKELEN
  1.1 Voor online bestellingen op www.liedraadyachtman.be, worden de contracten enkel afgesloten in de Nederlandse. Wanneer u een artikel bestelt, sluit u een contract met Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort vzw, Watersportlaan 11, 8620 NieuwpoortBE 0431.735.122;
  1.2 Om een artikel aan te kopen, en dus om een bestelling te plaatsen, zal u het artikel moeten toevoegen aan uw winkelmandje. U kan dan het aantal kiezen dat u wilt bestellen van het artikel. Vervolgens zal u uw klantgegevens moeten invullen, de leveringsmethode en betaalmethode moeten kiezen, en desgevallend uw promotiecode kunnen gebruiken. Nadien kan u het detail van uw bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens u de bestelling plaatst. Door op “Bestel en betaal” te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in uw winkelmandje en gaat u de verplichting aan deze te betalen. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, zullen we u onverwijld een bevestiging van uw bestelling sturen per e-mail. Het contract is bindend van zodra u van ons de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen. Deze artikelen zullen pas verzonden worden van zodra we betaling hebben ontvangen van de volledige aankoopprijs en verzendkosten. We verzoeken u daarom om het volledig verschuldigd bedrag onmiddellijk te betalen na ontvangst van de bevestiging van de bestelling, en uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen.
  1.3 U stemt in met de overdracht van de vorderingen van de verkoper tot betaling van de aankoopprijs aan derden, in het bijzonder aan Mollie Payments BV.
  1.4 Als u op de pagina met het besteloverzicht ervoor kiest de CO2-voetafdruk van uw bestelling te compenseren, maakt dit deel uit van het contract van uw bestelling. Voordat u u het contract sluit, wordt u op de hoogte gebracht van het bedrag op de pagina met het besteloverzicht.
  1.5 Indien artikelen uitgeput zijn in onze voorraad, zullen wij u onverwijld elke betaling die u heeft gedaan, terugbetalen. We kunnen niet gedwongen worden om de bestelde artikelen elders in te kopen, aangezien wij het inkooprisico niet aanvaarden, zelfs niet voor soortgoederen (waarvan enkel het type en de eigenschappen van de goederen worden vermeld). Enige mogelijke aansprakelijkheid voor onbeschikbare artikelen zal in elk geval beperkt zijn tot het door u betaald bedrag voor de onbeschikbare artikelen dat wij u onverwijld zullen terugbetalen.
  1.6 Wij leveren in België. Wanneer tijdsperiodes zijn uitgedrukt in werkdagen, betekenen werkdagen alle dagen van maandag tot en met vrijdag, wettelijke feestdagen uitgezonderd.

2. PRIJZEN, VERZENDKOSTEN, EN EIGENDOMSOVERDRACHT
2.1 De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW inbegrepen.
2.2 De artikelen blijven onze eigendom tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten.
2.3 Wij rekenen onze verzendkosten aan. De kosten van de verzending zullen steeds te zien zijn in het check-out proces waardoor steeds de totale prijs bij het afrekenen zal getoond worden.

3. BETALING
3.1 Algemeen aanvaarden wij de volgende betaalmethodes:bankoverschrijving. We behouden ons het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes.
3.2 De niet, of onvolledige betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van een interne en externe invorderingsprocedure. Per verstuurde interne rappel door Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort zal een forfaitaire administratieve kost van 5,50 EUR in rekening gebracht worden. Wanneer Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde, zoals bijvoorbeeld een incassobureau, zal daarvoor een forfaitair bedrag in rekening gebracht worden van 10% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 40 euro, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Op ieder bedrag dat niet (volledig) op de vervaldag betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot de datum van volledige betaling de wettelijke interest aangerekend worden.

4. KORTINGSBONNEN EN VERZILVERING
4.1 Kortingsbonnen zijn bonnen die niet kunnen worden aangekocht, maar worden uitgegeven tijdens reclamecampagnes; hun geldigheidsperiode is beperkt in de tijd.
4.2 Kortingsbonnen kunnen slechts éénmaal worden verzilverd in het kader van een bestelling, en enkel binnen de gepreciseerde periode. Kortingsbonnen mogen niet worden gebruikt om cadeaubonnen aan te kopen. Gelieve te noteren dat een minimale aankoopwaarde kan zijn vereist voor het gebruik van kortingsbonnen.
4.3 De waarde van de artikelen moet gelijk zijn aan de waarde van de kortingsbon of de waarde hiervan overschrijden. Als de kortingsbon ontoereikend is voor de waarde van de artikelen, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes. De waarde van kortingsbonnen zullen niet in contanten worden uitbetaald, noch zullen zij interest opleveren. Kortingsbonnen zullen niet worden terugbetaald indien alle of sommige artikelen worden teruggestuurd.
4.4 Kortingsbonnen kunnen enkel worden verzilverd vóór u de bestelling afrondt. Indien u een kortingsbon wilt verzilveren, zal u uw promotiecode moeten invullen gedurende het bestelproces, en meer in het bijzonder wanneer u uw betaalmethode kiest, alvorens u overgaat tot betaling. Na betaling is het niet meer mogelijk om retroactief kortingsbonnen te gebruiken. Kortingsbonnen mogen niet worden doorgegeven aan derde partijen. Behoudens andersluidende overeenkomst, is het niet mogelijk om meerdere kortingsbonnen te cumuleren.
4.5 Indien u een kortingsbon heeft gebruikt bij uw bestelling en, ten gevolge van een herroeping door u, de totale waarde van uw bestelling kleiner wordt dan of gelijk is aan de waarde van uw kortingsbon, behouden we ons het recht voor om u de oorspronkelijke prijs aan te rekenen voor de artikelen die u behoudt.

5. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT TEN AANZIEN VAN ARTIKELEN
Informatie omtrent het herroepingsrecht:
5.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 5.3). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
5.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (per gewone post: Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort, Watersportlaan 11, 8620 Nieuwpoort, of per e-mail: info@leidraadyachtman.be) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (art. 5.10), maar u bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook mailen naar ons op info@leidraadyachtman.be. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Beperking van het herroepingsrecht
Gevolgen van de herroeping
5.3 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
5.4 Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, in overeenstemming met artikel 9, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.
5.5 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons (Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort, Watersportlaan 11, 8620 Nieuwpoort, tel: +32 (0)58 235 232 e-mail: info@leidraadyachtman.be) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
5.6 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen in goede staat hebben teruggekregen, of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
5.7 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Indien de goederen beschadigd zijn, zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
Zie bijlage 1

6. TERUGBETALINGEN
Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die u heeft gebruikt voor de betaling. Voor betalingen per overschrijving en voorafbetalingen, zal de terugbetaling gebeuren op de rekening van waaruit de betaling is geschied.

7. Overmacht

1. Bij overmacht brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte. Zodra deze overmachtsituatie voorbij is, lossen we onze beloftes in. Als dat te lang duurt, kan je afzien van je aankoop. Had je van tevoren al betaald? Dan krijg je je betaling binnen de 3 dagen terug.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we onze beloftes naar jou toe niet kunnen waarmaken. Hieronder vallen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

8. Privacy
Wij houden volgende zaken bij van u:
-Naam
-Emailadres
-Bezorgadres
-Telefoonnummer
Deze gegevens zijn nodig om de bestelling te kunnen plaatsen. Deze gegevens worden niet gedeeld aan een derde en worden intern bewaard. Uw mailadres wordt opgenomen in een mailinglijst waaruit promoties en kortingsacties van onze winkel worden verstuurd. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je het feit dat je door ons kan gecontacteerd worden voor een aanbieding van een ander product in onze webshop. Uitschrijven uit de mailinglijst kan eenvoudig door op de knop “unsubscribe” te klikken.


Bijlage I – Modelformulier voor herroeping Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:
Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort vzw
Watersportlaan 11, 8620 Nieuwpoort
E-mail: info@leidraadyachtman.be Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst], herroept/herroepen. Besteld op/ontvangen op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] [Naam consumenten(en)] [Adres consument(en)] [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.